Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Thông tư số 04/2020/TT-BETTA ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Last Updated: 7/29/2021, 4:00:35 PM