SỔ TAY MUA SẮM THƯỜNG XUYÊN GXD
Hê thống được phát triển bởi Công ty CP Giá Xây Dựng đơn vị hàng đầu cung cấp giải pháp chuyển đổi số trong xây dựng, quản lý dự án, quản trị doanh nghiệp xây dựng...
Địa chỉ: Số 124 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

# Văn bản hiệu lực hiện hành

Stt Tên văn bản Hiệu lực thi hành Tình trạng
1 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội 01/01/2024 Còn hiệu lực
2 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 27/02/2024 Còn hiệu lực
3 Thông tư số 05/2024/TT-BKHĐT ngày 19/04/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định về quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 19/04/2024 Còn hiệu lực
4 Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/04/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 26/04/2024 Còn hiệu lực
5 Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26/04/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu 15/06/2024 Còn hiệu lực
6 Văn bản số 434/BKHCN-CNN ngày 15/02/2024 của Bộ Khoa học và công nghệ hướng dẫn xác định hàng hóa đòi hỏi kỹ thuật cao theo quy định của pháp luật về khoa học công nghệ 15/02/2024 Còn hiệu lực

# Văn bản cũ hết hiệu lực

Stt Tên văn bản Hiệu lực thi hành Tình trạng
1 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội Quy định về lựa chọn nhà thầu 01/07/2014 Hết hiệu lực
2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 15/8/2014 Hết hiệu lực
3 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/05/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 01/08/2022 Hết hiệu lực
4 Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/06/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa 01/08/2015 Hết hiệu lực
5 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu 10/12/2015 Còn hiệu lực
6 Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư Quy định chi tiết về mẫu HSYC đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh 22/12/2015 Còn hiệu lực
7 Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu 15/01/2016 Còn hiệu lực
8 Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu 15/02/2016 Còn hiệu lực
9 Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT ngày 26/07/2016 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) 15/11/2016 Còn hiệu lực
10 Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT ngày 29/09/2016 của Bộ kế hoạch và đầu tư Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn 01/12/2016 Hết hiệu lực
11 Thông tư số 34/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính về danh mục tài sản mua sắm thường xuyên cấp quốc gia 10/04/2016 Còn hiệu lực
12 Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung 10/04/2016 Còn hiệu lực
13 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp 16/05/2016 Còn hiệu lực
14 Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài chính sửa đôi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đon vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghỉệp, tổ chửc xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghỉệp 14/11/2022 Còn hiệu lực
15 Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/05/2016 của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập 01/07/2016 Còn hiệu lực
16 Thông tư số 05/2021/TT-BQP ngày 12/01/2021 của Bộ Quốc phòng Quy định một số nội dung về lựa chọn nhà thầu trong phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng 01/03/2021 Còn hiệu lực
17 Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia 01/09/2020 Hết hiệu lực
18 Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 01/09/2019 Hết hiệu lực
19 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ kế hoạch và đầu tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 01/03/2018 Hết hiệu lực
20 Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22/07/2016 của Bộ Kế hoạch đầu tư Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu 09/06/2016 Còn hiệu lực
21 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng 01/02/2020 Hết hiệu lực
22 Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT ngày 26/07/2016 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) 01/10/2016 Còn hiệu lực
23 Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/07/2019 của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập 01/10/2016 Còn hiệu lực
24 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu 22/05/2019 Còn hiệu lực
25 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu 22/05/2019 Còn hiệu lực
26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 01/01/2018 Còn hiệu lực
27 Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 Từ năm ngân sách 2017 Còn hiệu lực
28 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 01/07/2015 Còn hiệu lực
29 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công 01/01/2018 Còn hiệu lực
30 Nghị định số 165/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam 01/01/2018 Còn hiệu lực
  • Mọi góp ý, báo lỗi xin gửi email tới địa chỉ theanh@gxd.vn hoặc nhắn trực tiếp vào fb.com/dutoangxd (opens new window)

  • Có văn bản nào bạn thường dùng mà trên hệ thống chưa có hãy gửi file hoặc thông báo tới theanh@gxd.vn giúp chúng tôi bổ sung để bạn sử dụng cho thuận tiện.