CƠ SỞ DỮ LIỆU SỐ PHẦN MỀM ĐẤU THẦU GXD
Phát triển và duy trì bởi Công ty CP Giá Xây Dựng (GXD)
Địa chỉ: 124 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

Các biểu mẫu phục vụ công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu được trình bày để thuận tiện khi sử dụng, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc. Bạn hãy chọn sử dụng phần mềm Dự thầu GXD, ủng hộ khóa học Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và các khóa học, dịch vụ của Công ty CP Giá Xây Dựng (GXD) để góp phần kinh phí duy trì và phát triển hệ thống biểu mẫu, tài liệu nhé.

# Mẫu hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

Số TT Tên mẫu Loại file
Mẫu số 1A Mẫu số 1A sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; (opens new window) Word
Mẫu số 1B Mẫu số 1B sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ; (opens new window) Word
Mẫu số 1C Mẫu số 1C sử dụng để lập E-HSMST. (opens new window) Word
Mẫu số 2A Mẫu số 2A sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; (opens new window) Word
Mẫu số 2B Mẫu số 2B sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ; (opens new window) Word
Mẫu số 2C Mẫu số 2C sử dụng để lập E-HSMST. (opens new window) Word
Mẫu số 3A Mẫu số 3A sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế. chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; (opens new window) Word
Mẫu số 3B Mẫu số 3B sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ; (opens new window) Word
Mẫu số 3C Mẫu số 3C sử dụng để lập E-HSMST. (opens new window) Word
Mẫu số 4A Mẫu số 4A sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ; (opens new window) Word
Mẫu số 4B Mẫu số 4B sử dụng để lập E-HSMQT. (opens new window) Word
Mẫu số 5 Mẫu số 5 sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn (opens new window) Word
Mẫu số 6A Mẫu số 6A sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT theo quy trình 01 quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Thông tư này cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; (opens new window) Word
Mẫu số 6B Mẫu số 6B sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT theo quy trình 02 quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Thông tư này cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; (opens new window) Word
Mẫu số 6C Mẫu số 6C sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ; (opens new window) Word
Mẫu số 6D Mẫu số 6D sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT cho gói thầu dịch vụ tư vấn theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. (opens new window) Word
Mẫu số 7A Mẫu số 7A sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; (opens new window) Word
Mẫu số 7B Mẫu số 7B sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. (opens new window) Word

# Biểu mẫu theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

Số TT Tên mẫu Loại file
Phụ lục 1A Phụ lục 1A: Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá E-HSĐXKT (đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ); (opens new window) Word
Phụ lục 1B Phụ lục 1B: Mẫu Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật (đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ); (opens new window) Word
Phụ lục 2A Phụ lục 2A: Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu (đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ); (opens new window) Word
Phụ lục 2B Phụ lục 2B: Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu (đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ); (opens new window) Word
Phụ lục 3A Phụ lục 3A: Mẫu Biên bản thương thảo hợp đồng (đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, phi tư vấn); (opens new window) Word
Phụ lục 3B Phụ lục 3B: Mẫu Biên bản thương thảo hợp đồng (đối với gói thầu dịch vụ tư vấn); (opens new window) Word
Phụ lục 3C Phụ lục 3C: Mẫu Kết quả đối chiếu tài liệu (đối với tất cả các gói thầu); (opens new window) Word
Phụ lục 4 Phụ lục 4: Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; (opens new window) Word
Phụ lục 5 Phụ lục 5: Mẫu Bản cam kết; (opens new window) Word
Phụ lục 6 Phụ lục 6: Phiếu đăng ký thông tin văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu; (opens new window) Word
Phụ lục 7 Phụ lục 7: Phiếu đăng ký thông tin về nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam; (opens new window) Word
Phụ lục 8 Phụ lục 8: Phiếu đăng ký thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu; (opens new window) Word
Phụ lục 9 Phụ lục 9: Một số quy định của E-HSMT vi phạm khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. (opens new window) Word

# Mẫu hợp đồng ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BXD

Số TT Tên mẫu Loại file
Phụ lục III Mẫu hợp đồng Thi công xây dựng Công bố kèm theo Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng (opens new window) Word
Phụ lục II Mẫu hợp đồng Tư vấn xây dựng Công bố kèm theo Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng (opens new window) Word
Phụ lục IV Mẫu hợp đồng EPC (Tổng thầu) Công bố kèm theo Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng (opens new window) Word

# Biểu mẫu ban hành kèm theo các Thông tư cũ

Số TT Tên mẫu Loại file
1 Mẫu Hồ sơ dịch vụ tư vấn kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHDT (opens new window) Word
2 Mẫu Hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ (mẫu số 01) theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHDT (opens new window) Word
3 Mẫu Hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng phương thức Một giai đoạn hai túi hồ sơ (mẫu số 02) theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHDT (opens new window) Word
4 Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp qua mạng một giai đoạn một túi hồ sơ theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHDT (opens new window) Word
5 Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ (mẫu số 01) theo Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT (opens new window) Word
6 Mẫu số 01a mẫu báo cáo đánh giá E-hsdt cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp (theo quy trình số 01) (phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ) theo Thông tư số 05/2018/TT-BKHDT (opens new window) Word
7 Mẫu mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn qua mạng một giai đoạn hai túi hồ sơ theo Thông tư 05/2020/TT-BKHDT (opens new window) Word
8 Mẫu Tờ trình phê duyệt KHLCNT các gói thầu theo đợt hoặc cả dự án (sau khi có Quyết định phê duyệt dự án) theo Thông tư số 25/2021/TT-BKHDT Word
9 Mẫu Tờ trình phê duyệt dự toán, KHLCNT các gói thầu thuộc dự toán mua sắm theo Thông tư số 25/2021/TT-BKHDT Word
10 Mẫu hồ sơ mời tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư theo Phụ lục I của Thông tư số 06/2020/TT-BKHDT (opens new window) Word
11 Mẫu hồ sơ mời tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư theo Phụ lục II của Thông tư số 06/2020/TT-BKHDT (opens new window) Word
12 Mẫu hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư theo Phụ lục III của Thông tư số 06/2020/TT-BKHDT (opens new window) Word
13 Mẫu thông báo mời quan tâm; yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo Phụ lục III của Thông tư số 06/2020/TT-BKHDT (opens new window) Word
14 Mẫu hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo Phụ lục IV của Thông tư số 06/2020/TT-BKHDT (opens new window) Word
15 Hướng dẫn việc xác định giá sàn nộp ngân sách nhà nước đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất (m3) theo Phụ lục V của Thông tư số 06/2020/TT-BKHDT (opens new window) Word
16 Full Mẫu hồ sơ theo Thông tư số 10/2015/TT-BKHDT về kế hoạch lựa chọn nhà thầu (opens new window) Word
17 Mẫu số 1. Mẫu văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Thông tư số 10/2015/TT-BKHDT (opens new window) Word
18 Mẫu số 2. Mẫu Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Thông tư số 10/2015/TT-BKHDT (opens new window) Word
19 Mẫu số 3. Mẫu Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Thông tư số 10/2015/TT-BKHDT (opens new window) Word
20 Mẫu thư mời nhà thầu tới đàm phán hợp đồng (opens new window) Word
Last Updated: 11/17/2023, 6:20:50 PM