Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT ngày 26/07/2016 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC)

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
_________

Số: 11/2016/TT-BKHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2016

THÔNG TƯ
Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC)
------------

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC).

# Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

 1. Thông tư này hướng dẫn việc lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) đối với gói thầu của dự án thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và phù hợp để áp dụng hình thức EPC theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này. Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư này được áp dụng đối với gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế quốc tế theo phương thức một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

 2. Đối với các gói thầu EPC sử dụng vốn ODA, nếu được các nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư này hoặc có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo quy định về đấu thầu trong điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam với nhà tài trợ đó.

# Điều 2. Đối tượng áp dụng

 1. Tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động lựa chọn nhà thầu gói thầu EPC thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 của Thông tư này.

 2. Tổ chức, cá nhân có hoạt động lựa chọn nhà thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 chọn áp dụng quy định của Thông tư này.

# Điều 3. Áp dụng Mẫu hồ sơ mời thầu EPC

 1. EPC được áp dụng đối với dự án phức tạp, có yêu cầu kỹ thuật, công nghệ cao và phải tuân thủ chặt chẽ tính đồng bộ, thống nhất từ khâu thiết kế đến khâu cung cấp thiết bị, thi công, đào tạo chuyển giao công nghệ, bảo hành, bảo trì dài hạn. EPC phù hợp với các công trình công nghiệp cơ khí, điện, dầu khí, hóa chất, xi măng, khai khoáng, cấp thoát nước, xử lý nước thải, rác thải mà việc thiết kế và sản xuất thiết bị không thể tách rời do yêu cầu cao của tính đồng bộ.

Không áp dụng hình thức EPC trong trường hợp có thể tách thành các gói thầu riêng biệt như thiết kế (E), cung cấp hàng hóa (P) và xây lắp (C) hoặc tách thành gói thầu thiết kế và cung cấp hàng hóa (EP), gói thầu xây lắp (C) để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước có thể tham gia đấu thầu và thực hiện gói thầu.

 1. Mẫu hồ sơ mời thầu EPC ban hành kèm theo Thông tư này bao gồm các phần sau:

Mẫu Thông báo cập nhật nội dung hồ sơ mời thầu

Phần thứ nhất. Thủ tục đấu thầu

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Chương IV. Các biểu mẫu dự thầu

Phần thứ hai. Yêu cầu về gói thầu

Chương V. Giới thiệu dự án và gói thầu

Chương VI. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Chương VII. Yêu cầu về kỹ thuật, Chỉ dẫn kỹ thuật

Chương VIII. Các bản vẽ

Phần thứ ba. Điều kiện hợp đồng

Chương IX. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương X. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Phụ lục 1. Một số ví dụ về điều khoản cụ thể của hợp đồng

Chương XI. Biểu mẫu kèm theo hợp đồng

Phụ lục 2. Ví dụ, hướng dẫn soạn thảo một số nội dung của hồ sơ mời thầu.

 1. Khi lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu EPC áp dụng đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế quốc tế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này, tổ chức, cá nhân phải áp dụng Mẫu hồ sơ mời thầu EPC ban hành kèm theo Thông tư này.

Khi áp dụng Mẫu hồ sơ mời thầu này đối với gói thầu EPC cụ thể, chủ đầu tư, bên mời thầu cần sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các nội dung liên quan trong các Chương của mẫu hồ sơ mời thầu để phù hợp với tính chất, quy mô của mỗi gói thầu và thời điểm tổ chức đấu thầu. Việc đưa ra các yêu cầu trong hồ sơ mời thầu phải trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

 • Chương I. Chương này gồm các nội dung hướng dẫn nhà thầu khi tham dự thầu, được xây dựng trên cơ sở quy định của Luật đấu thầu, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và pháp luật liên quan hiện hành tại Việt Nam. Những nội dung trong Chương này yêu cầu tham chiếu đến BDL được hiểu là mục này cần được cung cấp bổ sung các thông tin chi tiết cho phù hợp với gói thầu.

 • Chương II. Tất cả các mục trong Chương I có đề cập đến BDL cần phải được quy định cụ thể trong mục tương ứng của Chương II khi áp dụng đối với từng gói thầu.

 • Chương III. Chương này bao gồm các quy định và hướng dẫn xây dựng tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu và trình tự các bước để đánh giá hồ sơ dự thầu. Tiêu chí đánh giá chi tiết cần được soạn thảo cụ thể cho phù hợp với mỗi gói thầu. Chương này đưa ra một số ví dụ mang tính minh họa đối với trường hợp cụ thể để xem xét vận dụng khi soạn thảo tiêu chuẩn đánh giá.

 • Chương IV. Chương này quy định các biểu mẫu mà nhà thầu phải hoàn thiện khi lập hồ sơ dự thầu.

 • Các Chương V, VI, VII, VIII, X. Chương này bao gồm hướng dẫn, mẫu kèm theo một số ví dụ mang tính minh họa để xem xét vận dụng khi soạn thảo đối với từng gói thầu cụ thể. Các nội dung mang tính hướng dẫn, ví dụ minh họa nêu tại các Chương này được cập nhật và sử dụng phổ biến nhất tại thời điểm ban hành mẫu Hồ sơ mời thầu này và sẽ được người sử dụng lựa chọn phương án cụ thể căn cứ quy mô và tính chất từng gói thầu.

 • Chương IX. Điều kiện chung của hợp đồng được chỉ dẫn khuyến khích sử dụng điều kiện chung do FIDIC ban hành áp dụng đối với gói thầu EPC theo hướng dẫn nêu tại khoản 3 Điều 5 Thông tư này.

 • Chương XI. Tương tự như Chương IV, Chương này gồm các mẫu kèm theo hợp đồng để nhà thầu có trách nhiệm hoàn thiện nếu được trao hợp đồng. Căn cứ quy mô và tính chất của gói thầu, có thể chỉnh sửa các mẫu này cho phù hợp nhưng phải bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan.

 • Thông báo cập nhật nội dung hồ sơ mời thầu: Thông báo này là một phần không tách rời của hồ sơ mời thầu và được soạn thảo với các nội dung cập nhật quy định của hồ sơ mời thầu trước khi phát hành.

 1. Đối với các gói thầu EPC áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước, chỉ định thầu, căn cứ quy mô và tính chất của gói thầu để chỉnh sửa quy định của Mẫu hồ sơ mời thầu này cho phù hợp với quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

 2. Đối với gói thầu hỗn hợp bao gồm thiết kế và cung cấp hàng hóa (EP), thiết kế và xây lắp (EC), cung cấp hàng hóa và xây lắp (PC), lập dự án, thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (chìa khóa trao tay), căn cứ quy mô và tính chất của gói thầu có thể chỉnh sửa quy định tại Mẫu hồ sơ mời thầu này hoặc các mẫu: hồ sơ mời thầu tư vấn, hàng hóa, xây lắp để áp dụng cho phù hợp nhưng phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu.

 3. Đối với gói thầu hỗn hợp áp dụng phương thức hai giai đoạn, chủ đầu tư chỉnh sửa quy định tại Mẫu hồ sơ mời thầu này để áp dụng cho phù hợp nhưng phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu.

# Điều 4. Áp dụng quy định về thuế, phí, lệ phí

 1. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu, trong đó có thuế, phí, lệ phí (nếu có). Thuế, phí, lệ phí được áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí theo quy định tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu.

 2. Khi đánh giá về giá không xem xét và không đưa vào để so sánh, xếp hạng nhà thầu đối với chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có). Trường hợp nhà thầu được xếp hạng thứ nhất thì chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) sẽ được xác định cụ thể trong bước thương thảo hợp đồng. Giá đề nghị trúng thầu, giá hợp đồng phải bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có).

# Điều 5. Hợp đồng

 1. Hồ sơ mời thầu phải bao gồm Mẫu thoả thuận hợp đồng và các điều, khoản của hợp đồng để nhà thầu làm cơ sở chào thầu và để các bên làm cơ sở thương thảo, hoàn thiện, ký kết và thực hiện hợp đồng.

 2. Hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư với nhà thầu phải tuân thủ theo Mẫu thỏa thuận hợp đồng, các điều kiện hợp đồng quy định trong hồ sơ mời thầu, các hiệu chỉnh, bổ sung do nhà thầu đề xuất và được chủ đầu tư chấp thuận trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng nhưng bảo đảm không trái với quy định của pháp luật về đấu thầu và quy định khác của pháp luật có liên quan.

 3. Đối với điều kiện chung của hợp đồng quy định trong hồ sơ mời thầu, khuyến khích sử dụng bộ điều kiện chung hợp đồng do Tổ chức Hiệp hội quốc tế các kỹ sư tư vấn (FIDIC) ban hành áp dụng cho loại hợp đồng EPC/chìa khoá trao tay, phiên bản 1999; trong trường hợp này, đề nghị tham khảo ví dụ về điều kiện cụ thể của hợp đồng được đăng tải trên trang web muasamcong.mpi.gov.vn.

Trường hợp sử dụng bộ điều kiện chung hợp đồng do FIDIC ban hành đối với từng gói thầu, dự án cụ thể, khuyến cáo đơn vị sử dụng phải mua bản quyền theo quy định của FIDIC và pháp luật về sở hữu trí tuệ.

# Điều 6. Tổ chức thực hiện

 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2016.

 2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Công báo;
- Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam;
- Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT, Cục QLĐT (DP).

BỘ TRƯỞNG

Đã ký

Nguyễn Chí Dũng

# MẪU HỒ SƠ KÈM THEO

Số TT Tên mẫu Loại file
1 Mẫu hồ sơ mời tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư) (opens new window) Word
Toàn văn: Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT ngày 26/07/2016 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC)

Last Updated: 6/12/2021, 5:30:58 PM