Thông tư số 74/2023/TT-BQP ngày 11 tháng 10 năm 2023 của Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2021/TT-BQP ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định một số nội dung về lựa chọn nhà thầu trong phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

Kích vào đây để xem file scan bản gốc Thông tư số 74/2023/TT-BQP 👈
Gửi các bạn thành viên dauthau.gxd.vn link Tải file pdf Thông tư số 74/2023/TT-BQP

BỘ QUỐC PHÒNG
_________

Số: 74/2023/TT-BQP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2023

THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2021/TT-BQP ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định một số nội dung về lựa chọn nhà thầu trong phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng
------------

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 và số 01/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 165/2016/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh;

Căn cứ Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư/BQP;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2021/TT-BQP ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định một số nội dung về lựa chọn nhà thầu trong phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

# Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2021/TT-BQP ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định một số nội dung về lựa chọn nhà thầu trong phạm vì quản lý của Bộ Quốc phòng

# 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 như sau:

Đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng bao gồm: Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân đân Việt Nam và các Tổng cục, Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng, Binh chủng, Binh đoàn; Bộ đội Biên phòng; Cảnh sát biển Việt Nam; Bộ Tư lệnh: Thủ đô Hà Nội, Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tác chiến không gian mạng; Học viện, Nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng; Bệnh viện trực trực thuộc Bộ Quốc phòng; Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga; doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng”.

# 2. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 7 như sau:

5 Đối với các gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án, thực hiện theo quy định tại điểm b khoán 1 Điều 36 Luật Đấu thầu

# 3. Sửa đổi, bồ sung điểm a khoản 2 Điều 9 như sau:

a) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của các dự án đầu tư, dự toán mua sắm không phân cấp, ủy quyền; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm có giá gói thầu từ 45 tỷ đồng trở lên, gói thầu mua sắm tập trung cấp Bộ Quốc phòng;

# 4. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 9 như sau:

c) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm có giá gói thầu dưới 45 tỷ đồng;

# 5. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 14 như sau:

“a) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt:

Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án đầu tư, dự toán mua sắm do Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư, đơn vị mua sắm (bên mời thầu);

Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu được xác định tại Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

# 6. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 14 như sau:

a) Cục Kế hoạch và Đầu tư/BQP chủ trì thẩm định: Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án đầu tư, dự toán mua sắm do Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư, đơn vị mua sắm (bên mời thầu); Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao thẩm định tại Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

# Điều 2. Bãi bỏ một số điều của Thông tư số 05/2021/TT-BQP

  1. Bãi bỏ điểm d khoản 2 Điều 9.

  2. Bãi bỏ điểm b khoản 3 Điều 9.

  3. Bãi bỏ khoản 2 Điều 21.

# Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp

  1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo Quy định tại Thông tư số 05/2021/TT-BQP ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

  2. Ban Cơ yếu Chính phủ tiếp tục thực hiện quy định như đối với đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng đến khi Chính phủ ban hành văn bản quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Cơ yếu Chính phủ.

# Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2023.

  2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy định viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

  3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

- Các đ/c Lãnh đạo Bộ(08)
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ(12);
- Cục Kế hoạch và Đầu tư/BQP;
- Vụ Pháp chế/BQP;
- Lư­u: VT, THBĐ. HB82.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Thượng tướng Vũ Hải Sản

👉 Mời các đồng chí đọc online Thông tư số 05/2021/TT-BQP ngày 12/01/2021 của Bộ Quốc phòng Quy định một số nội dung về lựa chọn nhà thầu trong phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

👉 Mời các đồng chí đọc online Văn bản số 917/KHĐT-ĐT ngày 26/02/2021 của Cục Kế hoạch và đầu tư, Bộ Quốc phòng online

👉 Các đồng chí nhớ cài app vào điện thoại IOS hoặc Android để thuận lợi tra cứu bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu nhé.

Last Updated: 12/5/2023, 12:54:54 AM