Các chuyên gia từ GXD Group am hiểu chuyên môn liên tục cập nhật các văn bản pháp lý dự án để bạn đọc thuận tiện cập nhật, theo dõi, tra cứu:

# I. VĂN BẢN VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC DỰ ÁN XÂY DỰNG

# Văn bản Quản lý dự án

# Văn bản Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

# Văn bản về Quản lý đấu thầu

# Văn bản về Quản lý hợp đồng xây dựng

# Văn bản về Quản lý thi công xây dựng (chất lượng, tiến độ, nghiệm thu, thanh toán)

# Các văn bản về Kết thúc xây dựng, vận hành dự án

# II. VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG NỘI DUNG DỰ ÁN

# III. MỘT SỐ VĂN BẢN CŨ CẦN CHO CÁC DỰ ÁN DANG DỞ

Thông tư số 22/2010/TT-BKH ngày 02/12/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định về định mức chi phí giám sát, đánh giá đầu tư

🌈 Ứng dụng phần mềm Lập dự án GXD để lập Tổng mức đầu tư và Phân tích hiệu quả dự án.

🌈 Chủ đề cơ chế chính sách này sẽ liên tục được cập nhật. Hãy thường xuyên theo dõi bạn nhé.

Last Updated: 8/24/2021, 5:39:24 PM